PRIVACYVERKLARING BREED SCHILDERWERKEN B.V. VERWERKING VAN KLANT-, LEVERANCIERS-, OPDRACHTNEMERSGEGEVENS

Bekijk hier de privacyverklaring mbt het gebruik van deze website

Breed Schilderwerken B.V., gevestigd aan de Industriestraat 2, 1704 AA Heerhugowaard
draagt zorg voor de naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hierbij laten wij u weten op welke wijze wij hiermee om gaan:

 Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
De persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen wij verzamelen en gebruiken om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de uit te voeren werkzaamheden of overeenkomst geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan leveranciers of derden die in onze opdracht werkzaamheden gaan uitvoeren. Breed Schilderwerken verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en zal uitsluitend gegevens verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen conform de reglementen die de AVG ons voorschrijft. Wij hebben met alle partijen die eventueel toegang krijgen tot deze gegevens een verwerkersovereenkomst, geheimhoudingsverklaring of overeenkomst tot onder-aanneming gesloten, waarin de AVG is opgenomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Uw gegevens zullen niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaart om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er sprake is van een opdracht dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de belastingdienst.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit, vergetelheid, beperking van de verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, bezwaar.
Breed Schilderwerken B.V. neemt bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking  en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet dan kunt u  een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Om uw rechten uit te oefenen kunt u zich wenden tot: Breed Schilderwerken B.V. Industriestraat 2, 1704 AA Heerhugowaard, 072-5719565, info@breedonderhoud.nl.
U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris: Mevr.S.Vet.
Ook voor vragen of informatie zijn wij beschikbaar.